National Faculty

Dr. Khusrav Bajan

Dr. Jigi Divatia

Dr. Subhal Dixit

Dr. A V Hegde

Dr. Prakash Jiandani

Dr. Farhad Kapadia

Dr. Atul Kulkarni

Dr. Sheila Myatra

Dr. Rahul Pandit

Dr. Vijaya Patil

Dr. Shirish Prayag

Dr. Simran Singh

Dr. Kapil Zirpe

Dr. Srinivasan Samvedan

Dr. Rajesh Chawla

Dr. G C Khilnani

Dr. Rajesh Mishra

Back to top